A Facultade de Educación e Traballo Social conta con recursos materiais e servizos axeitados e suficientes para o desenvolvemento das actividades formativas planificadas nos seus títulos. Así mesmo, as instalacións cumpren cos requisitos de accesibilidade que marca a normativa vixente. Regularmente avalíase a accesibilidade das mesmas para persoas discapacitadas e todos os anos revísanse e eméndanse as posibles incidencias respecto diso en colaboración coa vicerreitoría correspondente e a Unidade Técnica da Universidade de Vigo.

As actividades docentes e de servizos distribúense en diversos edificios:

  • O Edificio Facultades no que se atopan, entre outras instalacións, as aulas, moitos laboratorios e os servizos do Decanato da facultade.
  • Pavillón 1 e Pavillón 2 nos que se atopan os despachos do profesorado, así como seminarios e algúns laboratorios.

A facultade realizou as modificacións necesarias que garanten a accesibilidade: prazas de coche reservadas para minusválidos físicos, servizos hixiénicos adaptados, sinalizacións en Braille nos ascensores, etc.

 

Formularios

 

Aulas
Polo seu tamaño, calquera das aulas da facultade é axeitada para levar a cabo o proceso formativo. As aulas dispoñibles son ao redor de 26. Os prototipos das mesmas responde a tipoloxías espaciais variadas: anfiteatro, aulas con mesas e cadeiras e, en número máis escaso, aulas de asentos mobiles.

O equipamento das aulas utilizadas para o desenvolvemento do proceso formativo conta cunha dotación de carácter estable. Todas as aulas contan con canón de proxección, computador e equipo de son, así como con conexión sen fíos, que funciona en toda a contorna da facultade. Tamén contan con outros recursos audiovisuais como televisores, lectores de VHS, vídeo e proxectores de transparencias.

Ademais, existen aulas con equipamento específico, para atender ás peculiaridades do proceso formativo en determinadas materias:

  • Aula de educación física e expresión corporal que dispón de colchóns, bancos suecos, pequenos materiais (pelotas, aros, cordas, etc.).
  • Polideportivo universitario con sala de musculación, que contén equipos de tecnoloxía avanzada, squash, mesas de xogos, etc.
  • Aulas de música con piano, xilófonos, instrumentos de percusión e de vento, etc.
  • Aula de Educación Visual e Artes Plásticas con materiais variados para debuxo e artes plásticas, e que dispoñen de mobiliario específico.

 

Seminarios
Existen seminarios para o traballo en pequeno e mediano grupo, así como para reunións específicas do profesorado. O centro conta con 6 seminarios de diferentes tamaños e 4 salas de investigación. Para o traballo e estudo persoal, o alumnado conta con espazos ou salas de acceso libre a Internet, seminarios, salón de graos, biblioteca, etc.

Para o uso dalgúns deles é preciso que soliciten a reserva con antelación. As zonas empregadas para o traballo, tarefas de estudo e actividades planificadas no programa formativo para o alumnado contan con condicións físico-ambientais idóneas.

 

Nº porta Denominación Ubicación
2-3 Aula 0.1 (INTEGRA) Planta Baixa
4-5 Aula 0.2 Planta Baixa
6-7 Aula 0.3 Planta Baixa
8-9 Aula 0.4 Planta Baixa
10-11 Aula 0.5 (INTEGRA) Planta Baixa
12-13 Aula 0.6 (INTEGRA) Planta Baixa
14-15 Aula 0.7 (INTEGRA) Planta Baixa
16-17 Aula 0.8 (INTEGRA) Planta Baixa
18-19 Aula 0.9 (INTEGRA) Planta Baixa
22 Aula 0.0 Planta Baixa
21 Aula 0.10 (Vídeoconferencia) Planta Baixa
15 Aula 1.1 Primeiro andar
16 Aula 1.2 (INTEGRA) Primeiro andar
17 Aula 1.3 (INTEGRA) Primeiro andar
20-21 Aula 1.4 Primeiro andar
22-23 Aula 1.5 Primeiro andar
23-24 Aula 2.1 (INTEGRA-GRABACIÓN) Segundo andar
25-26 Aula 2.2 Segundo andar
27-28 Aula 2.3 (VÍDEOCONFERENCIA) Segundo andar
02 Aula 2.4 Segundo andar
09 Aula 2.5 Segundo andar
10 Aula 2.6 Segundo andar
16 Aula 2.7 Segundo andar
18 Aula 2.8 (INTEGRA) Segundo andar
01-29 Salas de tránsito Segundo andar
21-22 Aula 3.1 Terceiro andar
23-24 Aula 3.2 Terceiro andar
25-26 Aula 3.3 Terceiro andar
13 Aula 3.4 Terceiro andar
03 Aula plástica (INTEGRA) Terceiro andar
19 Aula música Terceiro andar
31 Aula 4.1 (INTEGRA) Cuarto andar
30 Aula 4.2 Cuarto andar
28 Aula 4.3 Cuarto andar
10 Seminario S1 Andar Soto
07 Seminario arqueoloxía Segundo andar
06 Seminario historia medieval Segundo andar
05 Seminario historia da arte Segundo andar
04 Seminario xeografía Segundo andar

O centro conta con numerosos laboratorios, destacando os seguintes: 3 de ciencias e didáctica das ciencias, de idiomas, de audiovisuais, de edición de vídeo, de fotografía, de tests e de psicoloxía experimental. A maior parte destes espazos especializados posúen dotación informática e audiovisual completa. O laboratorio de idiomas está dotado con equipamento e material específico, contando ademais con 20 postos informáticos.

 

Nº porta Denominación Ubicación
22 Sala coordinación títulos Segundo andar
01 Laboratorio de idiomas Terceiro andar
07 Laboratorio informática 307 Terceiro andar
08 Laboratorio informática 308 Terceiro andar
09 Laboratorio informática 309 Terceiro andar

Ademais dos postos incluídos no laboratorio de idiomas, existen tres salas de informática especializadas para a docencia, e unha de libre acceso específica da facultade, que contan cun número de postos que vai desde 25 a 40. A ocupación destas aulas (aula 08, 17, 19 e aula soto) está a disposición dos usuarios.

Para o acceso libre a Internet, contamos cun laboratorio dotado con 75 postos común para outras facultades. Ademais, como xa se indicou, todo o recinto universitario conta con conexión sen fíos.

A Biblioteca Central do campus de Ourense ofrece unhas instalacións, recentemente inauguradas, con espazos, materiais e tecnoloxías actuais. Pon a disposición un amplo fondo bibliográfico, con 50.000 volumes, varios paquetes de libros electrónicos, 400 títulos de revistas en papel e máis de 500 títulos de revistas electrónicas, e unha ampla oferta de bases de datos. Ofrece como servizos un catálogo automatizado, con préstamo en sala e a domicilio, fotocopiadora, formación de usuarios, información bibliográfica e de referencias, 400 postos de lectura, unha sala de traballo para grupos con 40 postos, 10 computadores para consulta de catálogo e 10 computadores para a consulta de bases de datos e revistas electrónicas. Conta con sistema de internet sen fíos. Dispón de horario de apertura nocturna en época de exames.

 

A delegación de estudantes da Facultade de Educación e Traballo Social está situada na planta baixa do edificio.

 

Na Universidade de Vigo, e xestionadas pola ATIC, existen actualmente salas de videoconferencia localizadas nos distintos Campus universitarios. Estas salas admiten a posibilidade de impartir clases de forma interactiva ao compartir as aplicacións necesarias para iso. Estas salas requiren un equipo de computadores, en que o alumnado poida traballar. A planificación levará a cabo tras encher o Formulario de solicitude de videoconferencia, co obxectivo de obter unha solución óptima á petición realizada. Os usuarios/as que fagan uso deste servizo deberán cumprir as normas establecidas. Os equipos de teledocencia están constituídos por medios audiovisuais, equipos de codificación e descodificación, lousas electrónicas e un conxunto de computadores para a realización das prácticas por parte do alumnado. Ademais, a Universidade de Vigo, dispón de tres sistemas integrados móbiles, un en cada campus denominado POLYCOM, que realiza as funcións necesarias para poder establecer unha videoconferencia ou multiconferencia. Trátase da transmisión de vídeo e voz en tempo real. Ademais doutras aplicacións, a videoconferencia considérase unha ferramenta que se pode utilizar no ámbito da educación a distancia.

Videoconferencia masiva AccessGrid: A Universidade de Vigo habilitou tres salgas AccessGrid, unha por cada un dos tres campus que a conforman. AccessGrid pode empregarse como un sistema de videoconferencia que lles permite aos participantes de múltiples localizacións comunicarse en tempo real a través de Internet. O sistema AccessGrid pode interactuar cun número indeterminado de localizacións, tanto de España como do resto do mundo. Permite a posibilidade de mostrar, de maneira simultánea, audio e vídeo en vivo, documentos de traballo e imaxes científicas complexas, como as obtidas mediante microscopios electrónicos ou satélites. Esta tecnoloxía permite ao grupo de participantes a posibilidade de escoitarse e verse uns a outros, á vez que comparten documentación de traballo, en tempo real e sen atrasos. Isto proporciona a oportunidade de traballar en conxunto sen os inconvenientes de ter que desprazarse a outros lugares do país ou do mundo para asistir a esas reunións.

As principais características dunha sala * AccessGrid son:

  • Posibilita a realización de reunións/presentacións nunha sala adecuada.
  • Posibilita a colaboración con outros grupos de persoas, tanto en España como noutros lugares do mundo que dispoñan dunha sala con esta tecnoloxía.
  • Permite empregar outras tecnoloxías nas reunións, como presentacións de diapositivas en PowerPoint.
  • Proporciona unha contorna en que non é necesario activar os micrófonos, de forma que se crea a “sensación” de estar reunidos nunha mesma sala “virtual”.

Permite a visualización dun escritorio de traballo cunha superficie de 3072 x 768 píxeles.

No campus de Ourense, dispoñemos dunha sala de audiovisuais situada na Biblioteca Central (2º andar), cunhas 25-30 prazas.

 

Na seguinte tábaoa podes consultar outros recursos materiais e servizos da facultade

Nº porta Denominación Ubicación
20 Ludoteca Andar Soto
18-19 Aula Emilio Pardo Bazán-Multiusos Andar Soto
31 Gabinete psicopedagóxico Andar Soto
01 Conserxería Planta Baixa
18 Museo pedagóxico Terceiro andar
13 Secr. decanato CC. Educación Cuarto andar
11 Secr. decanato Historia Cuarto andar
21 Vicerreitoría Campus Cuarto andar
32 Comité de empresa PAS-Laboral Cuarto andar