Competencia Básica 1 (CB1):
Que os estudantes demostrasen posuír e comprender coñecementos nunha área de estudo que parte da base da educación secundaria xeral, e adóitase atopar a un nivel que, aínda que se apoia en libros de texto avanzados, inclúe tamén algúns aspectos que implican coñecementos procedentes da vangarda do seu campo de estudo.

Competencia Básica 2 (CB2):
Que os estudantes saiban aplicar os seus coñecementos ao seu traballo ou vocación dunha forma profesional e posúan as competencias que adoitan demostrarse por medio da elaboración e defensa de argumentos e a resolución de problemas dentro da súa área de estudo.

Competencia Básica 3 (CB3):
Que os estudantes teñan a capacidade de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro da súa área de estudo) para emitir xuízos que inclúan unha reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica ou ética.

Competencia Básica 4 (CB4):
Que os estudantes poidan transmitir información, ideas, problemas e solucións a un público tanto especializado como non especializado.

Competencia Básica 5 (CB5):
Que os estudantes desenvolvesen aquelas habilidades de aprendizaxe necesarias para emprender estudos posteriores cun alto grao de autonomía.

 

Competencia Xeral 1 (CG1):
Capacidade para traballar e valorar de maneira conxunta con persoas, familias, grupos, organizacións e comunidades as súas necesidades, limitacións, dificultades, malestares e circunstancias.

Competencia Xeral 2 (CG2):
Analizar situacións sociais obxecto de intervención, planificar, desenvolver, executar, revisar e avaliar a práctica do traballo social con persoas, familias, grupos, organizacións, e comunidades e con outros profesionais.

Competencia Xeral 3 (CG3):
Traballar coas persoas para que sexan autosuficientes e con capacidade para manifestar as súas necesidades, desexos, puntos de vista e circunstancias.

Competencia Xeral 4 (CG4):
Actuar preventivamente e na resolución das situacións de risco para a cidadanía, para si mesmo/a e para os colegas de profesión.

Competencia Xeral 5 (CG5):
Administrar e ser responsable, con supervisión e apoio, da propia práctica dentro da organización.

Competencia Xeral 6 (CG6):
Demostrar competencia profesional no exercicio do traballo social.

 

Competencia Específica 1 (CE1):
Establecer relacións profesionais ao obxecto de identificar a forma máis adecuada de intervención.

Competencia Específica 2 (CE2):
Intervir con persoas, familias, grupos, organizacións e comunidades para axudarlles a tomar decisións ben fundamentadas acerca das súas necesidades, circunstancias, riscos, opcións preferentes e recursos, tomando en consideración a diversidade cultural -e por tanto a especificidade das minorías étnicas, culturais, lingüísticas…-, a esixencia de promover a igualdade entre homes e mulleres, o requirimento de tender cara a unha sociedade sustentable medioambientalmente e de defender os valores da paz.

Competencia Específica 3 (CE3):
Valorar as necesidades e opcións posibles para orientar unha estratexia de intervención.

Competencia Específica 4 (CE4):
Responder a situacións de crises valorando a urxencia das situacións, planificando e desenvolvendo accións para facer fronte ás mesmas e revisando os seus resultados.

Competencia Específica 5 (CE5):
Interactuar con persoas, familias, grupos, organizacións e comunidades para conseguir cambios, para promocionar o desenvolvemento dos mesmos e para mellorar as súas condicións de vida por medio da utilización dos métodos e modelos de Traballo Social, facendo un seguimento con regularidade dos cambios que se producen ao obxecto de preparar a finalización da intervención.

Competencia Específica 6 (CE6):
Preparar, producir, implementar e avaliar os plans de intervención co sistema cliente e os colegas profesionais negociando a subministración de servizos que deben ser empregados e revisando a eficacia dos plans de intervención coas persoas implicadas ao obxecto de adaptalos ás necesidades e circunstancias cambiantes. Tomando en consideración as obrigacións éticas da profesión relativas ao sistema cliente no que concierne á confianza, a proximidade, a calidez, as relacións igualitarias, o respecto á diversidade cultural, etc.

Competencia Específica 7 (CE7):
Apoiar o desenvolvemento de redes para facer fronte ás necesidades e traballar a favor dos resultados planificados examinando coas persoas as redes de apoio ás que poidan acceder e desenvolver; en especial, no caso de mulleres (maltratadas, coidadoras habituais de persoas dependentes, enfermas mentais e con outras incapacidades, ) e tomando en consideración as peculiaridades de Galicia en tanto que país con alta dispersión poboacional, agrupación territorial moi diferenciada entre o rural e os espazos urbanos, territorios abandonados e alto envellecemento da poboación (esixencia de maiores redes).

Competencia Específica 8 (CE8):
Promover o crecemento, desenvolvemento e independencia das persoas identificando as oportunidades para formar e crear grupos, utilizando a programación e as dinámicas de grupos para o crecemento individual e o fortalecemento das habilidades de relación interpersoal; en especial con colectivos con diversidade multicultural (inmigración, emigración de retorno, minorías étnicas…) e coas mulleres, tendo en conta a súa marxinación historicamente condicionada no tocante a participación social-cultural e nos órganos de decisión e poder (empowerment).

Competencia Específica 9 (CE9):
Traballar cos comportamentos que representan un risco para o sistema cliente identificando e avaliando as situacións e circunstancias que configuran devandito comportamento e elaborando estratexias de modificación dos mesmos.

Competencia Específica 10 (CE10):
Analizar e sistematizar a información que proporciona o traballo cotián como soporte para revisar e mellorar as estratexias profesionais que deben dar resposta ás situacións sociais emerxentes.

Competencia Específica 11 (CE11):
Utilizar a mediación como estratexia de intervención destinada á resolución alternativa de conflitos.

Competencia Específica 12 (CE12):
Deseñar, implementar e avaliar proxectos de intervención social. Capacidade para apoiar ás persoas para que sexan capaces de manifestar as necesidades, puntos de vista e circunstancias.

Competencia Específica 13 (CE13):
Defender ás persoas, familias, grupos, organizacións e comunidades e actuar no seu nome se a situación requíreo.

Competencia Específica 14 (CE14):
Preparar e participar nas reunións de toma de decisións ao obxecto de defender mellor os intereses das persoas, familias, grupos, organizacións e comunidades.

Competencia Específica 15 (CE15):
Establecer e actuar para a resolución de situacións de risco previa identificación e definición da natureza do mesmo.

Competencia Específica 16 (CE16):
Establecer, minimizar e xestionar o risco cara a un mesmo e os colegas a través da planificación, revisión e seguimento de accións para limitar a tensión e o risco.

Competencia Específica 17 (CE17):
Administrar e ser responsable do seu propio traballo asignando prioridades, cumprindo coas obrigacións profesionais e avaliando a eficacia do propio programa de traballo.

Competencia Específica 18 (CE18):
Contribuír á administración de recursos e servizos colaborando cos procedementos implicados na súa obtención, supervisando a súa eficacia e asegurando a súa calidade.

Competencia Específica 19 (CE19):
Xestionar e presentar historias e informes sociais manténdoos completos, fieis, accesibles e actualizados como garantía na toma de decisións e valoracións profesionais; tomando especial precaución respecto do dereito dos usuarios e das usuarias á confidencialidade, ao segredo profesional e á protección de datos.

Competencia Específica 20 (CE20):
Traballar de maneira eficaz dentro de sistemas, redes e equipos interdisciplinares e « multi- organizacionales» co propósito de colaborar no establecemento de fins, obxectivos e tempo de duración dos mesmos contribuíndo igualmente a abordar de maneira construtiva os posibles de desacordos existentes.

Competencia Específica 21 (CE21):
Participar na xestión e dirección de entidades de benestar social.

Competencia Específica 22 (CE22):
Investigar, analizar, avaliar e utilizar o coñecemento actual das mellores prácticas do Traballo Social para revisar e actualizar os propios coñecementos sobre os marcos de traballo.

Competencia Específica 23 (CE23):
Traballar dentro de estándares acordados para o exercicio do Traballo Social e asegurar o propio desenvolvemento profesional utilizando coñecementos e técnicas profesionais como medio para xustificar decisións, reflexionando críticamente sobre as mesmas e utilizando a supervisión como medio para mellorar e avaliar o exercicio profesional.

Competencia Específica 24 (CE24):
Xestionar conflitos, dilemas e problemas éticos complexos identificando os mesmos, deseñando estratexias de superación e reflexionando sobre a súa resultados.

Competencia Específica 25 (CE25):
Contribuír á promoción das mellores prácticas do Traballo Social participando no desenvolvemento e análise das políticas que se implementan.

 

Competencia Transversal 1 (CT1):
Capacidade de análise e síntese.

Competencia Transversal 2 (CT2):
Capacidade de organización e planificación.

Competencia Transversal 3 (CT3):
Capacidade reflexiva.

Competencia Transversal 4 (CT4):
Comunicación oral e escrita nas linguas nativas.

Competencia Transversal 5 (CT5):
Coñecemento da lingua estranxeira.

Competencia Transversal 6 (CT6):
Coñecemento da cultura propia da comunidade.

Competencia Transversal 7 (CT7):
Aprendizaxe e dominio de novas tecnoloxías.

Competencia Transversal 8 (CT8):
Capacidade de xestión da información.

Competencia Transversal 9 (CT9):
Resolución de problemas.

Competencia Transversal 10 (CT10):
Toma de decisións.

Competencia Transversal 11 (CT11):
Traballo en e con equipos diversos.

Competencia Transversal 12 (CT12):
Traballo en equipo de carácter interdisciplinar.

Competencia Transversal 13 (CT13):
Traballo nun contexto internacional.

Competencia Transversal 14 (CT14):
Habilidades nas relacións interpersoais.

Competencia Transversal 15 (CT15):
Recoñecemento e respecto á diversidade e a multiculturalidade.

Competencia Transversal 16 (CT16):
Razoamento crítico.

Competencia Transversal 17 (CT17):
Compromiso ético.

Competencia Transversal 18 (CT18):
Aprendizaxe autónoma.

Competencia Transversal 19 (CT19):
Adaptación a novas situacións.

Competencia Transversal 20 (CT20):
Creatividade.

Competencia Transversal 21 (CT21):
Liderado.

Competencia Transversal 22 (CT22):
Iniciativa e espírito emprendedor.

Competencia Transversal 23 (CT23):
Motivación pola calidade.

Competencia Transversal 24 (CT24):
Sensibilidade cara a temas medio ambientais, igualdade entre home e mulleres, cultura da paz, etc.