O Real Decreto 1393/2007 establece que para que as persoas con títulos universitarios oficiais correspondentes á anterior ordenación poidan aceder aos ensinos de grao debe haber unha admisión previa da universidade, e ésta debe facerse de acordo á normativa que a este respecto teña a propia universidade, que deberá recoñecer ao estudantado os créditos dos ensinos de grao do que procedan, segundo o currículo seguido.

Memorias dos cursos de adaptación aos graos

 

O título de grao obtido mediante estes cursos de adaptación non contempla a adquisición de ningunha mención. No caso de que se desexe obter unha mención específica, o estudantado deberá cursar un total de 24 créditos optativos da mención correspondente. Poderase solicitar recoñecemento de créditos no caso de que teñan superadas na titulación de acceso materias equivalentes.

 

Calendario de admisión 2019/2020

Proceso Data
Presentación de solicitudes do 10 ao 21 xuño de 2019
Listaxes provisorias de solicitudes admitidas 26 de xuño de 2019: EI | EP | ES | TS
Reclamacións do 27 ao 28 de xuño de 2019
Listaxes definitivas de solicitudes admitidas 4 de xullo de 2019: EI | EP | ES | TS
Listaxes provisorias de persoas admitidas 5 de julio de 2019: EI | EP | ES | TS
Reclamacións do 8 ao 9 de xullo de 2019
Listaxes definitivas de persoas admitidas 12 de xullo de 2019: EI | EP | ES | TS

 

Matrícula

Período ordinario de matrícula: do 20 ao 30 de agosto de 2019

No caso de que nun curso ponte non se matriculen todas as persoas admitidas, establecerase a posibilidade de efectuar chamamentos de matrícula cada tres días cando existan listaxes de agarda a fin de que non queden prazas vacantes.

 

Documentación

Ademais da documentación xustificativa que permita valorar a experiencia laboral e/ou os criterios específicos de selección indicados en cada caso, quen acadara o título noutra universidade presentará:

  • Título oficial ou certificación do pago dos prezos públicos de expedición do título que da acceso, para a súa revisión
  • Certificación académica coas cualificacións obtidas para os efectos de valoración do expediente