O Real Decreto 1393/2007 establece que para que as persoas con títulos universitarios oficiais correspondentes á anterior ordenación poidan aceder aos ensinos de grao debe haber unha admisión previa da universidade, e ésta debe facerse de acordo á normativa que a este respecto teña a propia universidade, que deberá recoñecer ao estudantado os créditos dos ensinos de grao do que procedan, segundo o currículo seguido.

Memorias dos cursos de adaptación aos graos

 

O título de grao obtido mediante estes cursos de adaptación non contempla a adquisición de ningunha mención. No caso de que se desexe obter unha mención específica, o estudantado deberá cursar un total de 24 créditos optativos da mención correspondente. Poderase solicitar recoñecemento de créditos no caso de que teñan superadas na titulación de acceso materias equivalentes, agás o Traballo Fin de Grao (TFG) que en ningún caso poderá ser obxecto de recoñecemento.

 

Calendario de admisión 2021/2022

Proceso Data
Prazo de presentación de solicitudes do 1 de xuño ao 12 de xullo
Listaxe provisoria de solicitudes admitidas:
EIEPES | TS
14 de xullo
Reclamacións do 15 ao 16 de xullo
Listaxe definitiva de solicitudes admitidas 19 de xullo
Listaxe provisoria de persoas admitidas 21 de xullo
Reclamacións do 22 ao 23 de xullo
Listaxe definitiva de persoas admitidas:
EPEI | TS | ES
27 de xullo

 

Matrícula

Período ordinario de matrícula: do 30 de agosto ao 15 de setembro de 2021

No caso de que non se matriculen todas as persoas admitidas, establecerase a posibilidade de efectuar chamamentos de matrícula cada tres días cando existan listaxes de agarda a fin de que non queden prazas vacantes.

 

Documentación

Ademais da documentación xustificativa que permita valorar a experiencia laboral e/ou os criterios específicos de selección indicados en cada caso, quen acadara o título noutra universidade presentará:

  • Título oficial ou certificación do pago dos prezos públicos de expedición do título que da acceso, para a súa revisión
  • Certificación académica coas cualificacións obtidas para os efectos de valoración do expediente

 
Tramitación na sede