O Practicum é unha actividade de natureza formativa realizada polo estudantado e supervisada polas universidades, cuxo obxectivo é permitirlles aos mesmos aplicar e complementar os coñecementos adquiridos na súa formación académica.

Coa realización das prácticas académicas externas preténdense alcanzar os seguintes fins:

  • Contribuír para a formación integral do estudantado complementando a súa aprendizaxe teórica e práctica.
  • Facilitar o coñecemento da metodoloxía de traballo adecuada á realidade profesional na que o futuro profesorado haberá de operar, contrastando e aplicando os coñecementos adquiridos.
  • Favorecer o desenvolvemento de competencias técnicas, metodolóxicas, persoais e participativas.
  • Obter unha experiencia práctica que facilite a inserción no mercado de traballo e mellore a súa empregabilidade futura.
  • Favorecer a innovación e creatividade e o emprendemento.

Para poder matricularse no Practicum será requisito imprescindible ter superado o 70% dos créditos de formación básica e obrigatoria correspondente aos tres primeiros cursos.

Os centros responsables disporán dos Convenios de Colaboración Educativa necesarios para a realización do Practicum. O centro garantirá que todo o estudantado matriculado no Practicum dispoña de centro para a realización do mesmo. Na medida do posible, o estudantado en prácticas poderá escoller o centro onde realizar o Practicum entre os centros que dispoñan de acordo de colaboración puntual ou convenio de prácticas.

 

Practicum 2019/2020

Practicum do Grao en Educación Infantil

Documentación xeral

 

Calendario de asignación

Proceso Data
Solicitude do practicum ata o 6 de setembro
Adxudicación provisoria 9 de setembro de 2019
Subsanación de erros 10 de setembro de 2019
Adxudicación definitiva 12 de setembro de 2019

 

Documentación e formularios

Practicum do Grao en Educación Primaria

Documentación xeral

 

Calendario de asignación

Proceso Data
Solicitude do practicum ata o 6 de setembro
Adxudicación provisoria 9 de setembro de 2019
Listaxe provisoria
Subsanación de erros 10 de setembro de 2019
Adxudicación definitiva 12 de setembro de 2019

 

Documentación e formularios

Practicum do Grao en Educación Social

Documentación xeral

 

Calendario de asignación

Proceso Data
Solicitude do practicum do 6 ao 25 de maio
Listaxe provisoria de primeiras opcións 25 de xuño de 2019
Practicum I | Practicum II
Adxudicación provisoria de destino e titor/a 30 de xuño de 2019
Practicum I | Practicum II

 

Documentación e formularios

Practicum do Grao en Traballo Social

Documentación xeral

 

Calendario de asignación

Proceso Data
Solicitude do practicum do 11 de abril ao 2 de maio
Publicación da oferta definitiva de prazas 19 de xullo de 2019
Listaxe da oferta
Solicitude de praza do 20 ao 30 de agosto
Adxudicación provisoria 6 de setembro de 2019
Listaxe provisoria
Adxudicación definitiva 12 de setembro de 2019
Listaxe definitiva

 

Documentación e formularios