O Practicum é unha actividade de natureza formativa realizada polo estudantado e supervisada polas universidades, cuxo obxectivo é permitirlles aos mesmos aplicar e complementar os coñecementos adquiridos na súa formación académica.

Coa realización das prácticas académicas externas preténdense alcanzar os seguintes fins:

  • Contribuír para a formación integral do estudantado complementando a súa aprendizaxe teórica e práctica.
  • Facilitar o coñecemento da metodoloxía de traballo adecuada á realidade profesional na que o futuro profesorado haberá de operar, contrastando e aplicando os coñecementos adquiridos.
  • Favorecer o desenvolvemento de competencias técnicas, metodolóxicas, persoais e participativas.
  • Obter unha experiencia práctica que facilite a inserción no mercado de traballo e mellore a súa empregabilidade futura.
  • Favorecer a innovación e creatividade e o emprendemento.

Para poder matricularse no Practicum será requisito imprescindible ter superado o 70% dos créditos de formación básica e obrigatoria correspondente aos tres primeiros cursos.

Os centros responsables disporán dos Convenios de Colaboración Educativa necesarios para a realización do Practicum. O centro garantirá que todo o estudantado matriculado no Practicum dispoña de centro para a realización do mesmo. Na medida do posible, o estudantado en prácticas poderá escoller o centro onde realizar o Practicum entre os centros que dispoñan de acordo de colaboración puntual ou convenio de prácticas.

 

 

Practicum do Grao en Educación Infantil

Documentación xeral

 

Calendario de asignación

Proceso Data
Solicitude do practicum Ata o 5 de setembro de 2023
Adxudicación provisoria
6 de setembro de 2023
Subsanación de erros 7 de setembro de 2023
Adxudicación definitiva
8 de setembro de 2023

 

Documentación e formularios

Estudantado

Titoras/es académicos/externos

Os formularios deben cumprimentarse na secretaría virtual e posteriormente imprimilos.

Practicum do Grao en Educación Primaria

Documentación xeral

 

Calendario de asignación

Proceso Data
Solicitude do practicum Ata o 5 de setembro de 2023
Adxudicación provisoria
6 de setembro de 2023
Subsanación de erros 7 de setembro de 2023
Adxudicación definitiva
8 de setembro de 2023

 

Documentación e formularios

Estudantado

Titoras/es académicos/externos


Os formularios deben cumprimentarse na secretaría virtual e posteriormente imprimilos.

Practicum do Grao en Educación Social

Documentación xeral

 

Calendario de asignación

Proceso Data
Solicitude do practicum Ata o 2 de xuño de 2023
Listaxe provisoria de primeiras opcións 15 de xuño de 2023
Practicum I e Practicum II
Listaxe definitiva de asignación de titores/as académicos/as e posibles destinos 15 de xullo de 2023
Practicum I e Practicum II

 

Documentación e formularios

Estudantado

Titoras/es académicos/externos

Practicum do Grao en Traballo Social

Documentación xeral

 

Calendario de asignación

Proceso Data
Solicitude do practicum Do 20 de febreiro ao 10 de marzo de 2023
Publicación da oferta definitiva de prazas 10 de xullo de 2023
Solicitude de praza Do 10 ao 20 de xullo de 2023
Adxudicación provisoria 27 de xullo de 2023
Listaxe provisoria
Adxudicación definitiva 15 de setembro de 2023
Listaxe definitiva

 

Documentación e formularios

Estudantado

Titoras/es académicos/externos