O Practicum é unha actividade de natureza formativa realizada polo estudantado e supervisada polas universidades, cuxo obxectivo é permitirlles aos mesmos aplicar e complementar os coñecementos adquiridos na súa formación académica.

Coa realización das prácticas académicas externas preténdense alcanzar os seguintes fins:

  • Contribuír para a formación integral do estudantado complementando a súa aprendizaxe teórica e práctica.
  • Facilitar o coñecemento da metodoloxía de traballo adecuada á realidade profesional na que o futuro profesorado haberá de operar, contrastando e aplicando os coñecementos adquiridos.
  • Favorecer o desenvolvemento de competencias técnicas, metodolóxicas, persoais e participativas.
  • Obter unha experiencia práctica que facilite a inserción no mercado de traballo e mellore a súa empregabilidade futura.
  • Favorecer a innovación e creatividade e o emprendemento.

Para poder matricularse no Practicum será requisito imprescindible ter superado o 70% dos créditos de formación básica e obrigatoria correspondente aos tres primeiros cursos.

Os centros responsables disporán dos Convenios de Colaboración Educativa necesarios para a realización do Practicum. O centro garantirá que todo o estudantado matriculado no Practicum dispoña de centro para a realización do mesmo. Na medida do posible, o estudantado en prácticas poderá escoller o centro onde realizar o Practicum entre os centros que dispoñan de acordo de colaboración puntual ou convenio de prácticas.

 

 

Curso 2020/2021

Practicum do Grao en Educación Infantil

Documentación xeral

 

Calendario de asignación

Proceso Data
Solicitude do practicum Ata o 4 de setembro de 2020
Adxudicación provisoria
Listado provisional
8 de setembro de 2020
Subsanación de erros 9 de setembro de 2020
Adxudicación definitiva
Listado definitivo
14 de setembro de 2020

 

Documentación e formularios

Estudantado

Titoras/es académicos externos

Curso 2020/2021

Practicum do Grao en Educación Primaria

Documentación xeral

 

Calendario de asignación

Proceso Data
Solicitude do practicum Ata o 4 de setembro de 2020
Adxudicación provisoria
Listado provisional
8 de setembro de 2020
Subsanación de erros 9 de setembro de 2020
Adxudicación definitiva
Listado definitivo
14 de setembro de 2020

 

Documentación e formularios

Estudantado

Titoras/es académicos externos

Curso 2020/2021

Practicum do Grao en Educación Social

Documentación xeral

 

Calendario de asignación

Proceso Data
Solicitude do practicum Do 6 de maio ao 10 de xuño de 2020
Listaxe provisoria de primeiras opcións 5 de xullo de 2020
Practicum I | Practicum II
Adxudicación provisoria de destino e titor/a 15 de xullo de 2020
Practicum I | Practicum II

 

Documentación e formularios

Estudantado

Titoras/es académicos/externos

Curso 2020/2021

Practicum do Grao en Traballo Social

Documentación xeral

 

Calendario de asignación

Proceso Data
Solicitude do practicum Do 23 de maio ao 3 de xuño de 2020
Publicación da oferta definitiva de prazas 31 de xullo de 2020
Listaxe da oferta
Solicitude de praza Do 31 de agosto ao 15 de setembro de 2020
Adxudicación provisoria 17 de setembro de 2020
Listaxe provisoria
Adxudicación definitiva 21 de setembro de 2020
Listaxe definitiva

 

Documentación e formularios

Estudantado

Titoras/es académicos/externos