Esquema xeral

Tipo de materia Créditos a cursar
Formación básica 102
Obrigatorias 60
Optativas 24
Prácticas externas 48
Traballo fin de Grao 6
Total 240

 

Mencións que se ofertan no centro

  • M1: Mención en Educación Especial
  • M2: Mención en Linguas Estranxeiras
  • M3: Mención en Afondamento Curricular

 

Organización temporal do plan de estudos


Materia Tipo Cuad ECTS
Comunicación. Lingua española FB 6
Educación. Deseño e desenvolvemento do currículo da educación infantil FB 6
Psicoloxía. Psicoloxía do desenvolvemento de 0-6 anos FB 6
Socioloxía. Socioloxía da educación FB 6
Educación. Novas Tecnoloxías aplicadas á educación infantil FB 6
Educación. Desenvolvemento motor FB 6
Psicoloxía. Psicoloxía da educación: procesos de aprendizaxe infantil FB 6
Educación. Teoría e institucións contemporáneas da educación FB 6
Comunicación. Lingua galega FB 6
Educación. Organización do centro escolar FB 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Educación. Escola inclusiva e atención á diversidade FB 6
Psicoloxía. Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe infantil FB 6
Educación. Educación para a saúde e a súa didáctica FB 6
Educación. Titoría e orientación coa familia FB 6
Psicoloxía. Fundamentos psicolóxicos da intervención temperá FB 6
Filosofía. Pensamento e cultura FB 6
Psicoloxía. Identificación, prevención e tratamento dos trastornos do desenvolvemento e da conduta FB 6
Idioma estranxeiro: Francés/Inglés OB 6
Aprendizaxe das ciencias da natureza OB 6
Didáctica da lingua e literatura infantil OB 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Lingua e Literatura: Galego/Español OB 6
Aprendizaxe da lingua estranxeira: Inglés/Francés OB 6
Didáctica da expresión plástica e visual OB 6
Expresión musical e a súa didáctica OB 6
Educación Física e a súa didáctica na idade infantil OB 6
Aprendizaxe das ciencias sociais OB 6
Matemáticas para mestres: educación infantil OB 6
Ética e deontoloxía profesional M3 6
Obradoiro de creatividade artística M3 6
Coñecemento do medio natural M3 6
Xeografía para mestres M3 6
Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe da linguaxe oral M1 6
Prevención e tratamento das dificultades na aprendizaxe da lectura, escritura e cálculo M1 6
Necesidades educativas especiais asociadas á discapacidade intelectual M1 6
Lingua estranxeira a través das novas tecnoloxías M2 6
Situacións de comunicación en lingua estranxeira M2 6
Idioma estranxeiro M2 6

Materia Tipo Cuad ECTS
Didáctica da Relixión Católica OP 6
Didáctica das matemáticas para a Educación Infantil M3 6
Xogo na educación infantil M3 6
Bases pedagóxicas da educación especial M1 6
Aspectos didácticos e organizativos da educación especial M1 6
Didáctica da lingua estranxeira M2 6
Lingua estranxeira a través da literatura infantil ou xuvenil M2 6
Practicum OB An 48
Traballo Fin de Grao OB 6