As accións de información sobre a contorna universitaria, os servizos que ofrecen a universidade e a facultade e as características específicas das titulacións dirixidas ao estudantado de 1º curso desenvolvense no marco da xornada de acollida o día 5 de setembro de 2019.

Xornada de acollida 2019/2020 – Grao en Educación Infantil
Xornada de acollida 2019/2020 – Grao en Educación Primaria
Xornada de acollida 2019/2020 – Grao en Educación Social
Xornada de acollida 2019/2020 – Grao en Traballo Social

 

Contidos

Información sobre o título ofrecida polo persoal coordinador de cada grao
Nesta sesión, dunha hora de duración, informase sobre os aspectos máis relevantes do plan de estudos e do funcionamento do título, así como dos recursos e apoios á docencia dispoñibles (organización académica, responsables de cursos, guías docentes, distribución de grupos, PAT, horarios, exames, plataformas informáticas, páxinas web, listas de distribución, servizos de biblioteca, etc.). Tamén se inclúe a presentación de cada unha das materias correspondentes ao 1º cuadrimestre por cada coordinador/a de materia.

Acto de Benvida conxunto a todo o estudantado de novo ingreso
Preséntase aos distintos responsables da facultade e transmítese información relevante sobre recursos, servizos e funcionamento do centro (aulas, laboratorios, secretaría, etc.). Neste acto participan responsables dos distintos servizos da universidade que presentan os seus recursos e programas de actividades: actividades culturais, Gabinete psicopedagóxico, Servizo de deportes, Oficina de Relacións internacionais, Unidade de Igualdade, etc. Inclúese no acto de benvida unha representación da delegación de estudantes do centro e do Consello de estudantes da universidade.

Charla informativa sobre Linguas Estranxeiras
O persoal docente responsable das materias de linguas estranxeiras realiza unha charla informativa para concienciar ao estudantado dos Graos en Educación Infantil e Primaria sobre a importancia da aprendizaxe das linguas estranxeiras na formación universitaria.

Charla informativa sobre servizos de biblioteca
A dirección e técnicos/as da biblioteca universitaria informan ao estudantado sobre servizos e procedementos da mesma.

Obradoiro sobre Traballo en Equipo
Obradoiro de 2 horas de duración con actividades dirixidas á presentación e coñecemento mutuo do estudantado de cada título e estratexias de traballo en grupo, dirixido polo Equipo psicopedagóxico do centro.

Este curso inclúese ademais información sobre os seguintes servizos:

  • Centro de Linguas: Información por parte dos técnicos do centro de linguas da universidade sobre os procedementos para matricularse e a oferta formativa en linguas estranxeiras.
  • Oficina de medio ambiente (OMA): Información sobre o plan de sustentabilidade e medio ambiente.
  • Servizos Informáticos: Información sobre os recursos informáticos dispoñibles na Universidade de Vigo e procedementos para o seu uso: activación de contas de correo, listas de distribución, emprego da plataforma de Teledocencia, uso da wifi, e outras aplicacións da UVigo.