Procesos Estratéxicos

Dirección estratéxica (DE)

Código Procedemento Aprobación
DE-01 P1 Planificación e desenvolvemento estratéxico 09/03/2023
DE-02 P1 Seguimento e medición
Anexo 1: Ficha indicador
Anexo 2: Petición do indicador
Anexo 3: Panel de indicadores
13/03/2015
DE-03 P1 Revisión do sistema pola dirección
Anexo 1: Informe de revisión pola dirección
13/03/2015

 

Xestión da calidade e mellora continua (MC)

Código Procedemento Aprobación
MC-02 P1 Xestión das queixas, suxestións e parabéns
Anexo 1: Formulario electrónico de queixas, suxestións e parabéns
Anexo 2: Formato de respostas as queixas, suxestións e parabens
06/03/2015
MC-05 P1 Satisfacción de usuarios/as
Anexo 1: Guía
24/09/2020

 

Procesos Clave

Xestión académica (AC)

Código Procedemento Aprobación
AC-0104 P1 Accesos e admisión 10/05/2016
AC-0201 P1 Matrícula 10/05/2016
AC-0401 P1 Expedición de títulos 10/05/2016

 

Docencia (DO)

Código Procedemento Aprobación
DO-0101 P1 Deseño, verificación, modificación e acreditación das titulacións oficiais 07/04/2016
DO-0102 P1 Seguimento e mellora das titulacións 09/07/2014
DO-0103 P1 Suspensión e extinción dunha titulación 09/07/2014
DO-0201 P1 Planificación e desenvolvemento da ensinanza 15/12/2017
DO-0202 P1 Promoción das titulacións 09/07/2014
DO-0203 P1 Orientación ao estudantado e atención ás NNEE de apoio educativo
Anexo 1: Guía
24/09/2020
DO-0204 P1 Xestión das prácticas académicas externas 09/07/2014
DO-0205 P1 Xestión da mobilidade 09/07/2014
DO-0301 P1 Información pública e rendemento de contas
Anexo 1: Guía
24/09/2020

 

Procesos Soporte

Xestión do persoal (PE)

Código Procedemento Aprobación
PE-01 P1 Xestión do PAS 15/12/2017
PE-02 P1 Xestión do PDI 15/12/2017

 

Xestión documental (XD)

Código Procedemento Aprobación
XD-01 Control de documentos 09/07/2014
XD-02 Control dos rexistros 09/07/2014

 

Xestión de infraestrutura e ambiente de traballo (IA)

Código Procedemento Aprobación
IA-01 Xestión dos recursos materiais e dos servizos 13/12/2019