A responsabilidade da implantación e desenvolvemento do Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), seguindo o Manual de Calidade (índice 4), implica a diversos grupos de interese do centro traballando de xeito coordinado.

En coherencia coa política de calidade da Facultade de Ciencias da Educación, o desenvolvemento do SGIC establécese e garántese a través dunha estrutura organizativa na que se concretan as responsabilidades e se descentraliza e pluraliza a toma de decisións e acordos, coa finalidade de dar resposta ás necesidades particulares dende a visión de conxunto.

Neste sentido, e unha vez máis, seguindo as directrices do Manual de Calidade (índice 4) cabe referirse a súa estrutura e funcións. De seguido apórtase unha síntese (figura 1), e esta información aparece de xeito máis amplo no referido Manual.