As persoas que integran a Comisión de Calidade son elementos claves no desenvolvemento dos programas de calidade do centro. Ademais da súa participación activa nas funcións específicas da comisión, deben ser axentes dinamizadores da xestión da calidade no centro

Composición (09/03/2023)

Cargo Nome
Presidente Xosé Manuel Cid Fernández
Secretaria María del Pino Díaz Pereira
Coordinación dos títulos Isabel Mociño González (Grao en Educación Infantil)
Ana María Iglesias Álvarez (Grao en Educación Primaria)
María Victoria Carrera Fernández (Grao en Educación Social)
Mónica López Viso (Grao en Traballo Social)
María del Mar García Señorán (Máster en Dificultades)
Rubén González Rodríguez (Representante por delegación Máster en Diversidade)
M. Carmen Ricoy Lorenzo (Máster en Profesorado secundaria)
Almudena Alonso Ferreiro (Máster en Desafío das Cidades)
María José Vázquez Figueiredo (Plan Acción Titorial)
Rep. do profesorado Fernando Tellado González
Rep. do estudantado Sandra González Viana
Administración do campus de Ourense M.ª del Pilar Joga Lasala (por delegación da mesma, actuará nesta comisión: Raquel María Iglesias Domínguez)
Rep. dos egresados/as Alexo Breogán Riobóo Lois
Rep. da sociedade Santiago Eduardo Pato Rodríguez

 

Regulamento

Regulamento da Comisión de Calidade

Funcións

  • Debater e validar se procede a proposta da política e os obxectivos de calidade.
  • Debater e validar se procede a proposta do manual de calidade e os procedementos do SGIC do centro.
  • Realizar o seguimento dos distintos programas ligados á mellora da calidade no centro e titulacións adscritas, así como propoñer as melloras pertinentes.
  • Colaborar coa implantación, desenvolvemento e seguimento do SGIC.
  • Debater, propoñer e realizar o seguimento das accións de mellora de calidade, co fin de potenciar continuamente a calidade da docencia en todos os medios e procesos que nela inflúen, mediante unha colaboración constante cos departamentos e outros órganos colexiados que teñan responsabilidades neste ámbito.
  • Participar activamente en todos os procesos académicos relativos á oferta formativa do centro (novas titulacións, modificación, suspensión ou extinción das existentes), elaborando un informe valorativo se o consideran oportuno ou é procedente de acordo coa normativa vixente.
  • Intercambiar, debater e propoñer a participación do centro en plans institucionais, nacionais e internacionais en materia de calidade.