Rodríguez-Gigirey Villar

Lecturer

Area of Didactics of Mathematics
Department of Mathematics

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 1, Planta 1, Despacho 9
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 224
rosalia.rodriguezgigirey@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

2nd term

Grao en Educación Primaria

O05G120V01405 | Matemáticas e a súa didáctica II
O05G120V01911 | Recursos para o ensino das matemáticas

 

Research