Yebra Ferro

Associate Lecturer

Area of Didactics of Experimental Sciences
Department of Special Didactics

Contact information

Faculty of Education and Social Work
Pavillón 1, Laboratorio CC.NN.
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 387 327
yebrama@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Grao en Educación Primaria

O05G120V01502 | Didáctica das ciencias experimentais II

2nd term

Open Bachelor’s Degree in Early Childhood Education

O05G110V01403 | Aprendizaxe das ciencias da natureza